REGULAMIN PROGRAMU BE LOYAL
§ 1. [Postanowienia wstępne i definicje]

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji BE LOYAL (dalej „Aplikacja”).

Właścicielem Aplikacji jest i2m sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzycach, Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje k/Szczecina, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434002, NIP: 851-316-52-36, REGON 321263159, kapitał zakładowy: 5.000,00 (zwana dalej: i2m).

Definicje:

 • Serwis Espago – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.espago.com przez „PSP Polska” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352235, NIP 8992689516, REGON 021215833,
 • Franczyzobiorca – podmiot świadczący usługi w ramach sieci franczyzowej i2m zawierający umowy z użytkownikami Aplikacji i umożliwiający dokonanie zapłaty w Aplikacji przy użyciu płatności elektronicznych (akceptant),
 • Aplikacja – oprogramowanie i serwis służące do opłacania usługi dokonywanej w myjniach samochodowych należących do sieci franczyzowej i2m,
 • Platforma Autoryzacyjna Elavon – platforma obsługiwana przez Elavon, w której dokonywana jest Autoryzacja Transakcji. Na Platformie Autoryzacyjnej Elavon działa Serwis Espago.
 • Klient – posiadacz lub użytkownik karty płatniczej, uiszczający należność za transakcje kartą płatniczą w Aplikacji.
 • Transakcja – transakcja sprzedaży – zakup produktu lub usługi opłacony przy pomocy karty płatniczej w Aplikacji, skutkujący przepływem środków finansowych z rachunku bankowego Klienta na rachunki bankowe Franczyzobiorców lub upoważnionego przez nich przedstawiciela.
 • Autoryzacja – uwierzytelnienie Transakcji oraz sprawdzanie w czasie rzeczywistym (online) dostępności środków finansowych na rachunku bankowym posiadacza karty, wymaganych dla realizacji Transakcji.

§ 2. [Aplikacja]

Korzystanie z Aplikacji przez Klienta wymaga jej pobrania i zainstalowania na urządzeniu mobilnym, utworzenia w niej własnego profilu (rejestracja) oraz dokonania rejestracji konta w Serwisie Espago.

Rejestracja jest darmowa. Pobranie Aplikacji może wiązać się z kosztami pobrania danych z sieci telefonii komórkowej (koszty porozumiewania się na odległość). Wysokość opłat jest ustalona przez właściwego operatora sieci telefonii.

Poprzez rejestrację, Klient oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz zawiera z i2m umowę na świadczenie przez i2m usług elektronicznych w ramach Aplikacji.

W ramach rejestracji, poprzez zaznaczenie pola odpowiedniego checkbox'a Klient może wyraźić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w formie wiadomości e-mail na wskazany przez niego i podany w trakcie rejestracji adres e-mailowy. Podany w czasie rejestracji adres prowadzenia działaności / adres korespondencyjny w celu przedstawienia oferty w pobliżu miejsca prowadzenia działaności przez Klienta. Zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dx.U. 2002 nr 144 poz. 1204), oraz z art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014r. poz.243 ze zm.).

Warunki korzystania z Serwisu Espago określa regulamin, znajdujący się na stronie internetowej https://www.espago.com/tos.pdf. Zmiana regulaminu przez właściciela Serwisu Espago oraz zmiana adresu internetowego pod którym znajduje się regulamin, nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 3. [Profil]

Utworzenie własnego profilu w Aplikacji (rejestracja) wymaga od Klienta następujących czynności:

 • pobrania jej ze sklepu Google Play, lub Apple Store,
 • podania przez Klienta imienia i nazwiska (względnie – firmy pod jaką prowadzi działalność gospodarczą), poczty elektronicznej, oraz (opcjonalnie) adresu prowadzenia działaności, (opcjonalnie) adresu korespondencyjnego, (opcjonalnie) danych rejestrowych firmy (numer NIP oraz numer KRS). Klient nie jest uprawniony do podania pseudonimu lub innego oznaczenia niebędącego jego imieniem i nazwiskiem lub oznaczeniem firmy, jak i do podawania nieprawdziwych danych,
  akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu,
 • podania hasła do Aplikacji (znanego jedynie Klientowi),
 • wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Właściciela Aplikacji podanych danych osobowych Klienta w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie,

§ 4. [Transakcja]

Dokonanie Transakcji za pomocą Aplikacji przebiega w następujący sposób:

 • Klient loguje się do Aplikacji,
 • Klient skanuje – za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji – unikalny kod myjni i ustawia kwotę, za jaką chce doładować stanowisko mycia,
 • następnie następuje przekierowanie do Systemu Espago w celu Autoryzacji Transakcji; w tym celu, Klient zobowiązany jest wskazać dane identyfikacyjne karty płatniczej/kredytowej, wskazane na niej, zaś w celu uwierzytelnienia, musi podać numer CCV/CVV zapisany na kracie,
 • w przypadku pozytywnej Autoryzacji, Aplikacja wysyła wprowadzone dane do Serwisu Espago, który działając w oparciu o Platformę Autoryzacyjną Elavon, przekazuje pieniądze Franczyzobiorcy, lub upoważnionemu przedstawicielowi,
  informacja o dokonanej płatności jest bezzwłocznie przekazywana Franczyzobiorcy – akceptantowi, co pozwala na skorzystanie przez Klienta z usługi zakupionej u Franczyzobiorcy.

§ 5. [Korzystanie z Aplikacji]

Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania przez Klienta urządzenia końcowego, spełniającego co najmniej następujące parametry:

 • System operacyjny: Android lub iOS
 • Dostęp do sieci Internet.

Korzystanie z Aplikacji, nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz i2m. Opłaty mogą być pobierane przez operatorów telefonii komórkowej (opłaty za środki porozumiewania się na odległość), zaś wysokość opłat jest ustalona przez właściwego operatora sieci telefonii. Opłaty mogą być także pobierane przez inne podmioty uczestniczące w procesie realizacji płatności elektronicznej, na podstawie obowiązujących u nich cenników prowizji i opłat.

Po dokonaniu rejestracji, Klient jest zobowiązany na bieżąco aktualizować podane informacje. Zaniechania tego obowiązku obciążają jedynie Klienta.

Klient przyjmuje do wiadomości, że poprawne użytkowanie Aplikacji wymaga użytkowania na urządzeniu mobilnym z aktywną kartą SIM. i2m nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Aplikacji w efekcie dezaktywacji karty przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy Klient się do tego przyczynił, czy nie.

Klient, we własnym interesie, powinien zabezpieczyć dane logowania w Aplikacji oraz urządzenie mobilne, na jakim Aplikacja jest zainstalowana (zwłaszcza w sytuacji, kiedy urządzenie samo uzupełnia dane logowania w Aplikacji). O wszelkich przypadkach utraty urządzenia, podejrzenia użycia Aplikacji przez osoby trzecie lub podejrzenia powzięcia informacji o danych logowania przez osoby trzecie, Klient powinien poinformować i2m. W przypadku, gdyby Klient zapomniał hasła logowania, może skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji i uzyskać nowe hasło w formie wiadomości e-mail na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Klient jedynie we własnym zakresie zabezpiecza urządzenie mobilne z jakiego korzysta z Aplikacji przed zagrożeniami elektronicznymi, a w szczególności powinien zainstalować na urządzeniu mobilnym, z jakiego korzysta z Aplikacji, oprogramowanie antywirusowe oraz zabezpieczające przed przejęciem urządzenia przez osoby trzecie.

Klient ma prawo do zmiany hasła po rejestracji w Aplikacji. Także w takim razie, powinno ono pozostać do jego wyłącznej dyspozycji i nie powinien nikomu go udostępniać.

W sytuacji dokonania przez Klienta zgłoszeń, o jakich mowa powyżej, lub podejrzenia przez i2m naruszenia przez Klienta postanowień udzielonej mu licencji, utworzony przez niego profil zostanie zablokowany. Odblokowanie profilu nastąpi jedynie przez i2m, po dodatkowej weryfikacji tożsamości Klienta.

Nie jest dopuszczalne udostępnienie Aplikacji lub danych logowania do niej osobom trzecim.

§ 6. [Płatności]

Warunkiem właściwego wykorzystania Aplikacji, tj. zamówienia usługi mycia na myjni należącej do Franczyzobiorcy, jest posiadanie przez Klienta środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości, co jest weryfikowane w ramach Autoryzacji.

Płatność realizowana w ramach Aplikacji jest nieodwołalna oraz nieodwracalna od chwili Akceptacji, za wyjątkiem przypadku, w jakim Klient nie skorzysta z usługi Franczyzobiorcy. W takim jednak przypadku, Klient powinien zwrócić się do Franczyzobiorcy w celu odzyskania należności pieniężnej oraz ustalenia formy, w jakiej się to odbędzie.

Aplikacja nie przewiduje realizacji płatności w formie innej, niż elektroniczna (tj. wyłącznie za pomocą karty płatniczej lub kredytowej) oraz w celu innym, niż zakupienie usług u Franczyzobiorców.

Klient jest zobowiązany do użycia, w celu realizacji płatności, karty płatniczej/kredytowej która stanowi jego własność. W innym przypadku, użycie karty płatniczej/kredytowej może być uznane jako naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, o czy mogą zostać poinformowane odpowiednie organy władzy publicznej.

§ 7. [Obowiązki i2m]

i2m zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego i niezakłóconego działania Aplikacji, a także umożliwienia Klientowi korzystania zgodnie z jej przeznaczeniem.

i2m jest uprawniona do okresowego wstrzymania działania Aplikacji, celem jej napraw, ulepszeń, usuwania usterek, przy czym zobowiązane jest odpowiednio wcześniej poinformować o tym Klienta, chyba, że chodzi o przypadek szczególny, kiedy i2m może przystąpić do działania bez uprzedniego informowania Klienta.

i2m nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z Aplikacji w sytuacji, kiedy brak takiej możliwości wynika z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, np. operatorów sieci telekomunikacyjnych, Serwisu Espago, itp.

§ 8. [Rozwiązanie umowy]

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron:

 • Klient może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym,
 • i2m może ją rozwiązań z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Rozwiązanie umowy następuje przez złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej, tj. poprzez skorzystanie w odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji lub wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez drugą stronę.

W przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, i2m może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9. [Dane osobowe]

Klient oświadcza, że korzystanie z Aplikacji wiąże się z koniecznością podania przez niego rzetelnych i prawdziwych danych osobowych, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednakże bez ich podania, korzystanie z Aplikacji będzie ograniczone, w szczególności możliwość pobrania i wystawienia Faktury w Aplikacji; wobec powyższego, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez i2m, w celu realizacji umowy.

Za dane osobowe rozumie się dane, o jakich mowa w § 3. W zakres danych osobowych nie wchodzą dane o karcie płatniczej lub kredytowej Klienta. Klient jest zobowiązany podać je dopiero na etapie Autoryzacji transakcji, co oznacza, że i2m nie ma do tych danych dostępu i i2m ich nie przetwarza.

Administratorem danych osobowych Klienta jest i2m.

Używanie Aplikacji wiąże się z koniecznością przekazywania danych osobowych Klienta osobom trzecim, z uwagi na realizację płatności elektronicznych, na co Klient wyraża zgodę. Za osoby trzecie uważa się w szczególności:
Agenta rozliczeniowego, Serwis Espago, Franczyzobiorcę.

Mając na względzie postanowienie powyższe, i2m oświadcza, że dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym osobom oraz w innych celach, a w szczególności: w celach marketingowych.

i2m nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych Klienta przez osoby trzecie w sposób niezgodny z obowiązującymi zasadami, a w szczególności – przez ujawnienie ich lub przekazanie osobom trzecim.

Klient może w każdym czasie żądać uaktualnienia i poprawienia danych osobowych. Klient może w każdym czasie żądać usunięcie danych osobowych, przy czym jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, z uwagi na fakt, że bez danych osobowych, korzystanie z Aplikacji nie jest możliwe. Klient nie może jednak żądać usunięcia danych osobowych, jakie zostały przetworzone w przeszłości w celu realizacji umowy oraz płatności elektronicznej.

Dane osobowe Klienta są przechowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przez okres w nich wskazany. Przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz ich udostępnianie osobom trzecim, będzie odbywało się za pośrednictwem elektronicznych systemów szyfrujących. Ujawnienie lub przekazanie danych osobowych Klienta może mieć miejsce w przypadkach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „i2m” Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzycach (adres: Skarbimierzyce 22, 72-002 Skarbimierzyce, KRS: 0000434002) moich danych osobowych i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych, a nadto o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.

Ponadto informujemy, że w celu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie przez administratora), należy wysłać wiadomość e-mailową na adres administratora (office@beloyal24.com) z żądaniem wycofania zgody.

§ 10. [Licencja]

i2m oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich (majątkowych oraz osobistych) do utworu – programu komputerowego, tj. Aplikacji, a także do elementów składowych Aplikacji, tj. grafik, treści, itp.

i2m udziela Klientowi nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na używanie Aplikacji, w celem umożliwienia Nabywcy korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.

Licencja udzielana jest na czas obowiązywania niniejszej Umowy.

Licencja nie obejmuje prawa do: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Aplikacji niezbędne jest jej zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

Licencja nie obejmuje uprawnienia do przenoszenia jej przez Nabywcę na osoby trzecie.

Licencja nie obejmuje uprawnienia do wykonywania praw zależnych do utworu – Aplikacji.

§ 11. [Reklamacje]

W razie gdyby Klient uznał działanie Aplikacji za nieprawidłowe, może złożyć reklamację, w jednej z następujących form:

 • Za pomocą właściwej funkcjonalności w App Store lub Play Store pozwalającej na kontakt z twórcą aplikacji.
 • Za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres skrzynki pocztowej i2m.
 • W formie pisemnej, za pomocą listu wysłanego na adres i2m.

i2m udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 12. [Postanowienia końcowe]

Umowa o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie, nie obejmuje umowy zawieranej między Klientem a Franczyzobiorcą. i2m nie odgrywa w tym kontrakcie żadnej roli. Z powyższego wynika w szczególności to, że i2m nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Franczyzobiorcę, a także za szkody wyrządzone w skutek zawarcia i realizacji tej umowy oraz działalności Franczyzobiorcy niezwiązanej z umową zawartą z Klientem.

Mając na względzie postanowienia ust. 1, Strony podkreślają, że od chwili zlecenia doładowania stanowiska mycia u Franczyzobiorcy, wszelkie roszczenia finansowe o zwrot ceny winny być kierowane do Franczyzobiorcy.

i2m oświadcza, że Aplikacja, jej kod źródłowy, wszelkie elementy graficzne, interaktywne funkcjonalności, itp. są przedmiotem należących do i2m praw własności intelektualnej oraz praw autorskich. Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania w/w elementów inaczej niż poprzez korzystanie z Aplikacji w przewidzianym celu.

Niniejszy Regulamin może być zmieniony jednostronną decyzją i2m, przy czym o fakcie dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, i2m zobowiązane jest poinformować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez niego adres e-mail. Klient może nie zaakceptować treści zmienionego Regulaminu i w związku z tym, może wypowiedzieć umowę.

Klient, będący konsumentem, jest uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
Aplikacja działa w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą postanowienia Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.